Αρχαία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

«Η γλώσσα η ελληνική είναι μία. Και είναι μάλλον έλλειψη σοφίας να προσηλώνεται κανείς πεισματάρικα σε μια και μόνο αποκλειστικά μορφή της και να περιφρονή αυτόν τον αμύθητο πλούτο, το θησαυρό, που έχει στη διάθεσή του. Και να μην αντλή, ελεύθερα, με σεβασμό και προσοχή φυσικά, για να λαμπρύνη το στίχο του, να ενισχύση το νόημά του. Ακριβώς όπως μας διδάσκουν τ’ αθάνατα γραπτά του Παπαδιαμάντη και του Καβάφη. Όπως κάμω στη ζωγραφική μου. Όπου δεν αποκλείω κανένα χρώμα να βρη την κατάλληλη θέση του και να συμβάλη, κι αυτό, στην γενική αρμονία του πίνακος»*.
(Ν. Εγγονόπουλος, Ποιήματα, 1985, σ. 155)

Η σύγχρονη εποχή και οι απαιτήσεις της καθιστούν αναγκαία την ανθρωπιστική παιδεία που συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου και στη διαμόρφωση ελεύθερων και δημοκρατικών πολιτών. Το Πρόγραμμα Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας προσφέρει πρόσβαση στα θεμέλια της ανθρώπινης σκέψης και στην κατανόηση ιδεών της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς.

Σκοπός της διδασκαλίας της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο είναι η διεύρυνση του γλωσσικού κώδικα των μαθητών/τριών με τη διαχρονική και συγχρονική μελέτη της Ελληνικής Γλώσσας. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται η βαθύτερη γνώση, αφενός, της συνολικής παράδοσης της ελληνικής αρχαιότητας και των αξιών της και, αφετέρου, των απαρχών του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η εξοικείωση των μαθητών με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό συνίσταται στην κατανόηση ποικίλων κειμενικών ειδών, στην επαφή με τις ιδέες και αντιλήψεις του αρχαίου ελληνικού κόσμου, στον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών παρελθόντος και παρόντος, αλλά και στη διαμόρφωση κριτικής στάσης και συμπεριφοράς με βάση τις διαχρονικές αξίες της αρχαιοελληνικής σκέψης.

Το μάθημα της Αρχαιογλωσσίας και Αρχαιογνωσίας οργανώθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τους τομείς της γλώσσας, της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες των Δεικτών Επιτυχίας και των Δεικτών Επάρκειας. Με τον γλωσσικό, γραμματειακό/κειμενικό, ψηφιακό γραμματισμό και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης αποβλέπει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

*διατηρείται η ορθογραφία του ποιητή